Algemene voorwaarden VriendN.nl

VriendN.nl is een website waarmee mensen contact kunnen zoeken met anderen om samen activiteiten te ondernemen. Aanmelden is gratis.
VriendN.nl verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden! Wij vragen alleen de noodzakelijke gegevens (zoals e-mail adres en favoriete bezigheden) en gebruiken deze alleen voor deze site!

Wij verzoeken je de onderstaande voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je je bij VriendN.nl registreert als lid, om zo de ontwikkeling van een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande site te waarborgen. Door lid te worden van VriendN.nl verklaar je dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, kun je je niet bij VriendN.nl registreren. Registratie bij VriendN.nl, alsmede het gebruik van deze website, impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de voorwaarden door het lid. Op de inschrijfpagina bevindt zich een selectievakje met de tekst "ik accepteer de algemene voorwaarden". Door op dit selectievakje te klikken, erkent het lid dat hij/zij gebonden is aan alle bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden.

Inzage en correctie gegevens

Leden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen.

Gedrag van Consumenten

 1. Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
 2. bedreigende taal te gebruiken naar deelnemers of naar de site VriendN.nl;
 3. onrechtmatige teksten of beeldmateriaal te plaatsen;
 4. teksten of beeldmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
 5. direct of indirect verzoeken tot en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie, in communicatie naar andere deelnemers en/of op het profiel te vermelden;
 6. foto’s van seksuele aard, jeugdfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan zichzelf te plaatsen;
 7. de gegevens van andere deelnemers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het versturen van spam en kettingbrieven.
 8. Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:
 9. andere leden van VriendN.nl te benaderen, met als doel het werven van leden/ deelnemers aan eigen contact- of activiteitenwebsite's. Dit geldt niet voor als "bedrijf"  ingeschreven leden van VriendN.nl, mits het gaat om werving voor activiteiten van het betreffende, eigen bedrijf.
 10. onwaarheden in het profiel te vermelden;
 11. uitlatingen te doen over de soort of duur van je lidmaatschap;
 12. gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
 13. meerdere profielen per persoon in te vullen;
 14. schade of hinder aan andere deelnemers of de site VriendN.nl toe te brengen;
 15. racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
 16. informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of
 17. anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende deelnemer;
 18. inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
 19. een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander. Een nickname gebruiken is toegestaan.
 20. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde in bovenstaande tekst, kan VriendN.nl het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. VriendN.nl stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
 21. De Consument accepteert dat VriendN.nl als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van bovenstaande tekst.

Klachten over Deelnemers; misleiding

 1. Als VriendN.nl een klacht ontvangt over een deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zo nodig gepaste maatregelen. VriendN.nl spant zich in om de profielen die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 2. VriendN.nl spant zich in om leden te wijzen op mogelijke misleiding door andere deelnemers op de site. Op de website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

Beveiliging gegevens

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand van VriendN.nl. VriendN.nl. respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens van geregistreerden zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van VriendN.nl. Zie ook ons Privacy statement.

VriendN.nl is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website van VriendN.nl wordt gemaakt.

Gegevensverstrekking aan derden

VriendN.nl zal niet uw e-mail adres verkopen aan derden. Indien u via de website gebruik maakt van op of via de website aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij VriendN.nl, kan VriendN.nl u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten van VriendN.nl of van partners die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om VriendN.nl te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar VriendN.nl.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Aanmelden en rondkijken is helemaal gratis. Voor het versturen van berichten en het lezen van ontvangen privé berichten, dient u uw account te upgraden naar een betaald lidmaatschap. Dit geeft het lid toegang tot een volwaardige deelname. Privéberichten kunnen dan veilig en anoniem worden verstuurd aan andere leden van VriendN.nl.

De betaalde diensten kunnen worden gebruikt door leden die in het bezit zijn van een betaald lidmaatschap. De gratis leden kunnen een betaald lidmaatschap aanschaffen via iDeal e.a.. De tarieven en betalingsvoorwaarden worden getoond op de pagina “lidmaatschap”.
VriendN.nl behoudt zich het recht voor de tarieven van de geleverde diensten te kunnen wijzigen.

Het abonnement wordt automatisch verlengd met een zelfde lidmaatschapsperiode. U kunt een verlenging zelf stopzetten. Er wordt geen restitutie verleend na vroegtijdige afmelding voor de eventuele resterende periode dat het betaalde lidmaatschap geldig was.

Indien bij inschrijving voor een bepaalde periode is gekozen, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd volgens dezelfde periode, hetzelfde tarief en de betalingsmethode die het lid oorspronkelijk bij inschrijving heeft gekozen. De member kan automatische verlenging en de daaraan gekoppelde automatische incasso op elk moment beëindigen door zich af te melden via een mail naar info@vriendn.nl. Er wordt geen restitutie verleend voor de eventuele resterende periode dat het betaalde lidmaatschap geldig was.

Rechten op aangeboden informatie, producten en/of diensten

De website en de inhoud daarvan wordt beheerd door VriendN.nl. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de aangeboden informatie, producten en/of diensten berusten bij VriendN.nl dan wel haar licentiegevers en/of partners. Het is niet toegestaan om de informatie, producten en/of diensten die op of via de Website worden aangeboden te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren. Dit geldt uiteraard niet voor de bedrijven die zich onder de “Tips” hebben ingeschreven.

Gebruik cookies

VriendN.nl verzamelt informatie door middel van zgn. cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. VriendN.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. VriendN.nl gebruikt tevens cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken VriendN.nl van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de diensten van en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan wellicht niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. De geldigheidsduur van de cookies is maximaal 30 dagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wijzigen van deze algemene voorwaarden

VriendN.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.